Янгиликлар

“Наврўз деҳқон бозори”акциядорлари диққатига !

“Наврўз деҳқон бозори” АЖ Кузатув Кенгаши кворум бўлмаганлиги сабабли қолдирилган акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши 2018 йил 28- июн куни соат 16:00 да жамият маъмурий биносида такрорий ўтказилишини маълум қилади.

 Кун тартибига ўзгартириш киритилмайди, акциядорлар реестри 2018 йил 12-июн ҳолатига тузилган.

Акциядорларни рўйхатга олиш 2018 йил 28-июн соат 15:00 да бошланади.

Маълумот учун телефонлар 268-12-70, 268-32-37

Навбатдаги Умумий йигилиш кун тартибига киритилган масалалар:

  1. Жамиятнинг ижроия орган ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботини, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш буйича курилаётган чора-тадбирлар тугрисидаги ҳисоботларини эшитиш.
  2. Жамиятнинг 2016-2017 йил молиявий-хужалик фаолиятия куни юзасидан ташки аудиторлик текшируви хулосасини куриб чициш.
  3. Жамият тафтиш комиссиясининг уз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошкаришга дойр қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари.
  4. Жамиятнинг 2016-2017 йил якуни буйича йиллик хисоботини тасдиклаш.
  5. Жамиятнинг 2016-2017 йил якуни буйича фойда ва зарарлари хисоб варагини тасдиклаш, унинг фойдасини таксимлаш.
  6. Жамиятнинг 2018 йилга мулжалланган «Бизнес-режаси»ни, хамда "Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси "ни тасдиклаш.
  7. Жамиятнинг директори мехнат шартномасини узайтириш.
  8. Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш.
  9. Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш.
  10. Жамиятда утказилган Корпоратив бошкарув тизимини бахолаш иатилсалариии куриб чициш.

Акциядорлар йигилишига паспорт ёки шахсини тасдикловчи хужжат, юридик шахслар ишончнома билан келишлари шарт.

Умумий йигилиш утказишга дойр ахборотлар билан жамият Кузатуви кенгашида куйидаги манзилда танишишлари мумкин.

Тошкент шахри, Мирзо Улугбек тумани, Сайрам кучаси 37 уй жамиятнинг маъмурий биноси.

Тел: 268-12-70.

Эл.почта манзили: info@navro'z-bozori.uz.

Жамият веб сайти: http://navro'z-bozori.uz

Жамиятнинг барча акциядорларига!

Ўзбекистан Республиксининг "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш туғрисидаги" қонуни 64-модцасига мувофик, Кузатув Кенгаши томонидан акциядорларнинг умумий йигилишини ўтказишга тайёргарлик куришда умумий йигилиш утказиш х,акида акциядорларга ва давла т вакилига хабар килиш тартибини белгилашлари кайд этилган. Шу муносабат билан узингизнинг почта манзилингиз хакида жамиятга маълумот беришингизни сураймиз.

"Навруздехконбозори" акциядорлик жамиятининг 2017 йил якуни буйича Молиявий натижалар

 

Курсаткичлар номи

Утган йилнинг шу даврида

Хисобот даврида

Даромадлар

Харажатлар

Даромадлар

Харажатлар

Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан тушган соф тушум

1 144 490,8

 

1 311 521,0

 

Сотилган махсулот (товар, иш         ва хизмат) ларнинг тан нархи

 

69 484,8

   

Махсулот   (товар,   иш    ва   хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари)

       

Давр харажатлари жами

 

762 578,9

 

751 380,5

Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари)

312 427,1

 

560 137,5

 

Молиявий фаолиятнинг даромадлари жами

341 506,4

 

499 427,1

 

Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси (зарари)

       

Даромад (фойда) солигини тулагунга кадар фойда (зарар)

653 933,5

 

1 059 564,6

 

Даромад (фойда) солиги

 

723 501,1

 

879 762,2

Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари)

 

69 567,6

179 802,4

 

Бухгалтериялик баланси №1

Актив

Сумма

Пассив

Сумма

1

Асосий воситалар бошлангич киймати

1 281 871,4

Устав капитали

650 000,0

2

Эскириш

370 202,4

Захира капитали

209 798,9

3

Асосий воситалар колдиги

911 669,0

Таксимланмаган фойда, зарар

2 510,9

4

Узок муддатли инвестиция

511 768,0

Максадли тушумлар

7 351,3

5

Кдшматли когозлар

507 768,0

Бюджет буйича карзлар

155 760,9

6

Шуъба хужалик жамиятларга инвестиц

4 000, 0

Мехнатга хак тулаш карзи

153 194,5

7

Урнатиладиган асбоб - ускуналар

13 500,0

Бюджетдан ташкари карзлар

411 093,0

8

Товар-моддий захиралар

0

Таъсисчиларга булган карз

27,0

9

Пул маблаглари

16 361,5

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз

216 402,4

10

Дебиторлар жами

818 473,0

Шуъба ва карам хужалик жамиятларга

9 426,5

11

Бошка жорий активлар

391 274,0

К,иска муддатли карзлар (кредит, м/ё)

843 855,1

12

   

Бошка кредиторлик карзлар

3 625,0

 

Актив буйича жами

2 663 045,5

Пассив буйича жами

2 663 045,5

Ижобий аудиторлик хулосаси.

«Навруз дехкрн бозори» АЖга 2017 йил якуни буйича МЧЖ "KAMILA-AZIM-AUDIT" аудиторлик ташкилоти томонидан 2018 йил 04-майдаги аудиторлик ижобий фикр хулосаси берилган.

Лицензия раками: АФ № 00580-сонли, 2010 йил 4-январда берилган. Аудитор А.У.Узоковга 2017 йил 9-июнда № 05492-сонли малака сертификати берилган.

Бизнинг фикримизча хужалик юритувчи субъект "NAVRO'ZDEHQONBOZORI" АЖ нинг 2017 йил 31 декабр холатидаги молиявий хисоботи барча мухимлик жихдтлари буйича унинг молиявий чолатини ва молиявий-хужалик фаолияти натижаларини хакконий акс эттиради ва бухгалтерия хисоби тугрисидаги
Конун хужжатлари талабларига мувофик келади.

 

  

Copyright © 2014-2021 Акциядор жамияти "Navruz dehqon bozori"

Материаллардан фойдаланганда, қуйидаги ҳаволани келтириш мажбурий.

Матнда хатоликни кўрсангиз, уни белгилаб Ctrl+Enter ни босинг


100142,Тошкент шахар Мирзо Улугбек тумани ТТЗ-2 мавзеси, Буюк Ипак Йули ва Гулсанам кучалари кесишуви

(+99871) 264-50-60

 

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.