«Навруз дехкон бозори» АЖ акциядорлари диккатига!

            «Навруз дехкон бозори» АЖ акциядорларнинг навбатдаги йиллик  Умумий йигилиши 2015 йил 9 апрел  куни булиб утади.

            Йигилиш жамиятнинг мажлислар залида соат 11.00 да бошланади. Йигилиш катнашчилари соат 10.00дан 10.50 гача руйхатдан утиши суралади.

            Акциядорларнинг руйхати 2015 йил  12 март холатига кура ёпилган.

            Йигилишда катнашиш хукукига эга булган акциядорларнинг руйхати 2015 йил  3 апрел холатига кура тузилади.         

Навбатдан ташкари умумий йигилиш кун тартибига киритиладиган масалалар :

1.«Навруз деҳқон бозори» АЖнинг 2014 йил фаолияти якуни юзасидан жамият директори У.Исмадияровнинг хисоботини тасдиқлаш ва унинг  фаолиятига баҳо бериш.

2.Жамиятнинг 2014 йил якуни бўйича молиявий - хўжалик фаолияти юзасидан ташки аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш.

3.Жамият тафтиш комиссиясининг уз ваколати доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошкаришга доир конун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаларини эшитиш.

4.Жамиятнинг 2014 йил фаолияти якуни бўйича йиллик балансини тасдиқлаш.

5.Жамият Кузатув кенгашининг  уз ваколати доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошкаришга доир конун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хисоботини эшитиш.

6.Жамиятнинг 2014 йил якуни бўйича  фойда ва зарарлари хисоб варагини тасдиклаш.

7.Жамиятнинг 2015 йилга мулжалланган бизнес режасини тасдиқлаш.

8.Жамиятнинг 2015 йилга режалаштирилган даромадлар ва харажатлар сметасини тасдиқлаш.

9.Жамият директори билан тузилган шартнома амал килиш  муддатини узайтириш.

10.Жамият Кузатув кенгашини сайлаш.

11.Жамиятнинг Тафтиш хайъатини сайлаш.

12.Жамиятнинг Уставига узгартириш киритиш хакида

Жамият Кузатув кенгаши

Акциядорлар йигилишига паспорт ёки шахсни тасдикловчи хужжат, юридик шахслар ишончнома билан келишлари шарт.

            Умумий йигилиш утказишга доир ахборотлар билан жамият кузатув кенгашида куйидаги манзилда  танишишлари  мумкин.

Жамият манзили: Тошкент шахар, М Улугбек тумани, Сайрам кучаси Буз бозориТел: 268-12-70

Жамиятнинг электрон почта манзили:navroz.bozori@mayl.ru

Жамиятнинг барча акциядорларига!

            Узбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларининг хукукларини химоя килиш тугрисида»ги конуни 2014 йил 06 майда янги тахрирда кабул килиниши муносабати билан ушбу конуннинг 62-моддасига акциядорларни умумий йигилишини утказиш тугрисидаги хабар акциядорларга уларнинг электрон почтасига хам юборилиши кузда тутилган. Шу муносабат билан узингизни почта манзилингиз хакида маълумот жамиятга такдим этишингизни сураймиз.

           

            Туловни уз вактида амалга оширишга кафолат берамиз.

Жамият директори                                               У.Исмадияров