Жамиятининг тадбирлар

Умумий йигилиш баённомаси

Навруз дехкон бозори» АЖ

Акциядорларининг навбатдаги умумий йигилиш

Баёни

2015 йил 9 апрел                                                                                                               соат 11-00

М.Улугбек тумани                                                                                                                            Тошкент шахри

Сайрам кучаси «Буз» бозори

Йигилишда катнашганлар:

Р.А.Хакимов – Тошкент шахар Савдо департаменти  бошлигининг уринбосари

Т.К.Камолов – «Тошбозорсавдо» уюшмаси инвестиция булими бошлиги

У.Х.Исмадияров – «Навруз дехкон бозори» АЖ директори

            Реестр буйича акциядорлар сони 477 та. 650 000 овоз. Жамият устав фонди 650000 минг сумм. Бошка тегишли мутассадди ходимлар, жаъми акциядор 10 та акциядор, 626151 овоз билан катнашиб, йигилиш утказиш учун кворум 96,3% ни ташкил этди.

            Тошкент шахар Хокимиятига тегишли 96,23% акцияларнинг ишончли вакили этиб, Тошкент шахар Савдо департаменти бошлигининг уринбосари Р.Хакимов юборилган.

            Йигилишда раисликни Т.Камолов олиб борди.

            Т.Камолов йигилиш утказиш учун кворум 96,3 фоиз булганлигини маълум килди ва йигилишни очиш учун овозга куйди.

            Йигилиш катнашчилари бир овоздан йигилишни очиш учун овоз бердилар.

            Т.Камолов йигилиш раёсатига 3 киши Р.Хакимов, Т.Камолов ва  У.Исмадияровларнинг номзодлари таклиф этилганлигини инобатга олиб овозга куйди.

            Йигилиш катнашчилари томонидан номзодлар бир овоздан кабул килинди.

            Йигилишга котиб этиб, Я.Акбарова номзоди таклиф этилди ва йигилиш катнашчилари томонидан бир овоздан кабул килинди.

            Шунингдек, Т.Камолов йигилишга санок комиссияси сайлаб олиш лозимлиги хакида айтиб, санок комиссияси номзодлигига таклиф этилган С.Бердиева, М.Ахунова ва С.Норходжаевларнинг номзодларини овозга куйди.

            Санок комиссияси юкоридаги таркибда бир овоздан кабул килинди.

            Йигилиш раиси Т.Камолов умумий йигилиш кун тартибига куйидаги масалалар киритилганлигини маълум килди:

            1.«Навруз деҳқон бозори» АЖнинг 2014 йил фаолияти якуни юзасидан жамият директори У.Исмадияровнинг хисоботини тасдиқлаш ва унинг  фаолиятига баҳо бериш.

            2.Жамиятнинг 2014 йил якуни бўйича молиявий - хўжалик фаолияти юзасидан ташки аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш.

            3.Жамият тафтиш комиссиясининг уз ваколати доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошкаришга доир конун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаларини эшитиш.

            4.Жамиятнинг 2014 йил фаолияти якуни бўйича йиллик балансини тасдиқлаш.

            5.Жамият Кузатув кенгашининг  уз ваколати доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошкаришга доир конун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хисоботини эшитиш.

            6.Жамиятнинг 2014 йил якуни бўйича  фойда ва зарарлари хисоб варагини тасдиклаш.

            7.Жамиятнинг 2015 йилга мулжалланган бизнес режасини тасдиқлаш.

            8.Жамиятнинг 2015 йилга режалаштирилган даромадлар ва харажатлар сметасини тасдиқлаш.

            9.Жамият директори билан тузилган шартнома амал килиш  муддатини узайтириш.

            10.Жамият Кузатув кенгашини сайлаш.

            11.Жамиятнинг Тафтиш хайъатини сайлаш.

            12.Жамиятнинг Уставига узгартириш киритиш хакида.

            Йигилиш раиси Т.Камолов кун тартибидаги масалаларни мухокама этиш учун овозга куйди. Ушбу таклиф овозга куйилди ва йигилиш катнашчилари томонидан бир овоздан кабул килинди.

            Шунингдек, йигилиш катнашчилари томонидан кун тартибидаги масалалар юзасидан регламент куйидагича булиши хакида келишиб олинди.

            Биринчи масалага 15 минут, колган масалаларга 5-10 минут, мухокамада сузга чикувчилар учун 3-5 минутдан вакт берилиши келишиб олинди.

            Санок комиссияси томонидан йигилиш мухокамасига куйилган масалалар юзасидан бюллетенларга овоз бериш кай тартибда амалга оширилиши хакида тушунча берилди.

            Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан мажлис раиси Т.Камолов сўзни жамият директори У.Исмадияровга  берди.

            У.Исмадияров  сузга чикиб, «Навруз дехкон бозори» АЖ нинг  2014 йил молиявий – хўжалик фаолияти якуни бўйича куйидагиларни маълум килди:

            Тошкент шахар Мирзо Улугбек туман «Навруз дехкон бозори» АЖ бошкаруви томонидан Узбекистон Республикаси Вазирлар махкамасининг 2012 йил 28 августдаги 253- сонли карори хамда хукуматимизнинг бозорлар фаолиятини хамда савдо-хизмат курсатиш сохасини тартибга солишга каратилган курсатмалари ижросини таъминлаш максадида 2014 йилда куйидаги ишлар амалга оширилди:   

            Жумладан, «Навруз дехкон бозори» АЖнинг молиявий хужалик фаолиятини 2014 йилга мулжалланган бизнес режаси ва жамиятнинг 2014 йилги даромадлар ва харажатлар сметасининг 12 ойлик якунлари буйича жамият режалаштирган даромадлар кисмининг барча бандларини бажарди.

Шундан

Даромадлар

режа

амалда

фарки

Жой хаки

651000,0

678022,0

27022,0

Хизмат хаки

173400,0

179431,0

6031,0

Автотухташ даромади

96470,0

98319,0

1849,0

СХК даромади

 

114640,1

 

Ижара хаки

260000,0

291886,0

31886,0

Ш.ж. инфратузилма

24000,0

27069,8

3069

Жами даромадлар

1084400,0

1167676,1

83276,1

            Жамиятнинг 2014 йил давомида   кабул килинган соф фойда режаси 73098,8 минг сум, амалда -132440,9 минг сум.

            «Навруз декхон бозори» АЖни Мирзо Улугбек туман давлат  солик инспекциясининг 2013 йил 21 октябрдаги «Узбекистон Республикасининг соликка оид конунбузарликни бартараф этиш тугрисидаги» 08/1-14037-сонли карорига асосан текширув утказилиши натижасида жами 1432,0млн. сум кушимча солик  ва молиявий санкциялар кулланилган. Шундан 550,26 млн. суми кушимча солик, 94,19 млн.сум кушимча соликка   хисобланган   устама  ва  787,55  млн. суми   молиявий  санкцияларни ташкил килади.          

            Мирзо Улугбек туман давлат солик инспекциясининг карори билан кулланилган 1432,0 млн.сум кушимча соликларни киска муддат ичида коплаш  мажбуриятнинг юклатилиши бозорнинг кийин молиявий ахволга солиб куймокда. Бу холат бозорни иктисодий кийин ахволга тушириб, электр энергиясини, совук сувни учириб куйилиши, чикиндиларни уз вактида олиб кетмаслиги ва бошка холатлар юзага келиши сабабли бозорга келаётган ахоли учун, сотувчи ва бошка тадбиркорларга бир катор нокулайликлар яратилиб ахолини нарозилига сабаб булишига олиб келиши мумкин.      

            Юкоридагиларни инобатга олиб «Навруз дехкон бозори» АЖга туман давлат солик инспекциясининг карорига асосан кулланилган 1432,0 млн. сум микдордаги солик ва молиявий санкциясини тулаш муддатини 5 йилгача булган муддатга узайтирган холда кайта таксимлаш масаласини куриб чикиш учун муддати утказиб юборилган дебиторлик ва кредиторлик карзларни кискартириш ва бюджетга туловлар интизомини мустахкамлаш буйича  Республика комиссиясига мурожат қилинди.

            Мажлис раиси ушбу масала бўйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан мажлис раиси сузни жамият аудитори «Назорат - Аудит» МЧЖ аудиторлик фирма аудитори Обидов Х.Б.га берилди.

Аудитор  Обидов Х.Б. сузга чикиб, «Наврўз дехқон бозори» АЖ 2014 йил молиявий – хўжалик фаолияти юзасидан ўтказилган аудиторлик текшируви хаққоний, қонунчиликка асосан ўтказилганлигини айтиб, йўл қўйилган камчиликлар иш давомида маъсул шахсларга кўрсатилиб, тузатилганлигини айтиб ўтди.

Мажлис раиси ушбу масала бўйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

            Мажлис раиси кун тартибидаги учинчи  масала бўйича сўзни жамият тафтиш комиссияси раиси З.Юнусовга   берди.

            Тафтиш комиссия раиси З.Юнусов сўзга чиқиб, жамиятни 2014 йил молиявий – хўжалик фаолияти юзасидан бухгалтерия хисоб – китоб ишлари бўйича тафтиш ўтказилганлигини эътироф этиб ўтиб, электр куввати ҳаражатлари устидан ишлаш хисоблагичлар ўрнатиш ва уларни назоратини кучайтириш, янги жойлар яратиш, савдо жойларидан унумли фойдаланиб, акциядорларнинг даромади устидан ишлаш хақида таклифини бериб ўтди.

            Мажлис раиси ушбу масала бўйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

            Кун тартибидаги тўртинчи масала юзасидан мажлис раиси сўзни жамият бош муҳосиби Р.Газиевага  берди.

            Жамият бош мухосиби Р.Газиева сўзга чиқиб, жамиятни 2014 йил молиявий – хўжалик хисоботи (баланс) бўйича тўлиқ таништириб ўтди.

Курсаткичлар номи

Актив

Пассив

Хисобот даври бошига

Хисобот даври охирига

Хисобот даври бошига

Хисобот даври охирига

1.

Асосий воситалар бошлангич киймати

436928,4

470087,4

   

2.

Эскириш

166959,4

210934,8

   

3.

Асосий воситалар колдик киймати

269972,0

259152,6

   

4.

Узок муддатли инвестициялар

497002,2

497002,2

   

5

Урнатиладиган асбоб-ускуналар

13500,0

13500,0

   

6

Капитал куйилмалар

       

7

Ишлаб чикариш захиралари

 

200

   

8

Товарлар

 

1020491,5

   

9

Келгуси давр харажатлари

       

10

Кечиктирилган харажатлар

5887,5

5887,5

   

11

Дебиторлар

154844,6

532348,7

   

12

Пул маблаглари

10815,6

6695,5

   

13

Бошка жорий активлар

       

14

Устав капитали

   

650000,0

650000,0

15

Кушилган капитал

       

16

Резерв капитали

   

107954,0

122188,4

17

Таксимланмаган фойда

   

-228095,6

-360536,5

18

Максадли тушумлар

   

6010,7

6010,7

19

Жорий мажбуриятлар

   

410360,3

1911727,9

20

Киска муддатли банк кредитлари

     

1295529,8

21

Киска муддатли карз

   

25000

25000

22

Баланс

946229,4

2329390,5

946229,4

2329390,5

«Навруз дехкон бозори» АЖнинг 2015 йил 1 январь учун молиявий натижалар тугрисидаги хисоботи (минг сум)

Курсаткичлар номи

Утган йилнинг шу даврида

Хисобот даври охирига

Даромад

Харажат

Даромад

Харажат

1

Махсулотларни сотишдан соф тушум

716547,2

 

972093,1

 

2

Сотилган махсулотларнинг таннархи

     

96303,0

3

Махсулотларни сотишдан ялпи фойда

716547,2

 

875790,1

 

4

Давр харажатлари

 

676294,8

 

712558,5

5

Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари

       

6.

Асосий фаолиятнинг фойдаси

40252,4

 

163231,6

 

7

Молиявий фаолиятнинг даромадлари

242733,0

 

291886,0

 

8

Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси

282985,4

 

455117,6

 

9

Фойдадан соликлар ва йигимлар

 

528820,8

 

587558,5

10

Соф фойда

 

245835,4

 

132440,9

Мажлис раиси ушбу масала буйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Кун тартибидаги бешинчимасала юзасидан кузатув кенгаши раиси Р.А.Халиллаев сўзга чиқиб, жамият Кузатув кенгашининг 2014 йил мобайнида олиб борган фаолияти бўйича батафсил тўхталди Жамият  низомига  мувофиқ жамиятни  2014 йилга тасдиқланган  йиллик бизнес – режа бажарилишининг бориши тўғисида жамият ижро этувчи раҳбарининг хисоботлари ҳар чоракда эшитилди. Жамият ижро этувчи орган томонидан ҳар чоракда берилган хисоботларда мавжуд булган   дебиторлик ва кредиторлик қарзларни ундириш ишларини жадаллаштириш ва бундай қарзларни пайдо бўлишига йўл қўймаслик, даромадлар ва ҳаражатлар сметасида белгиланган ҳаражатлардан ортиқ  ҳаражатга йўл қўймаслик ҳамда  хукумат томонидан ишлаб чиқилган фармонлар, фармойишлар ва буйруқларни ўз вақтида бажарилиши   юзасидан тавсиялар бериб борилди. Шунингдек, Ўз навбатида Кузатув кенгаши мажлисларида қабул қилинган қарорларни  ижроси, назорати ва бажарилиши ижроя  орган директоридан талаб этилди. Акциядорлик жамиятлари қонунига  асосан жамиятнинг 2015 йилга мўлжалланган бизнес – режаси 2014 йил  1 декабрига кадар Кузатув кенгаши мажлисида  маъкулланди, тасдиқлаш учун 2015 йил 9 апрел кунги акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибига киритилди. Жамият ижроия органи  томонидан барча ҳужжатлар ҳеч қандай тўсиқларсиз  Кузатув кенгашга бериб борилди. 2014 йил мобайнида "Навруз деҳқон бозори" АЖ  Кузатув кенгаши акциядорлик жамиятлари  конуни ва  жамият низомига мувофиқ  ваколати доирасидаги масалаларни  Кузатув кенгаш мажлисида кўриб чиқди, умумий мажлис ваколати доирасидаги масалаларни акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишларини чақириб акциядорларнинг эътиборига хавола этди.

Мажлис раиси ушбу масала буйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Кун тартибидаги олтинчи масала юзасидан мажлис раиси сўзни жамият бош муҳосиби Р.Газиевага  берди. Бош мухосиб Р.Газиева сўзга чикиб, жамиятни 2014 йил якуни бўйича  фойда ва зарарлари хисоб варагини тасдиклаш хакида куйидагиларни маълум қилди:

Узбекистон Республикаси  давлат  солик инспекциясининг 2013 йил 21 октябрдаги «Узбекистон Республикасининг соликка оид конунбузарликни бартараф этиш тугрисидаги» 08/1-14037-сонли карорига асосан текширув утказилиши натижасида жами 1432,0млн. сум кушимча солик  ва молиявий санкциялар кулланилганлиги натижасида соф  фойда – 132440,9 минг сўм зарар билан якунланди. Даромадларни ошириш, харажатларни камайтириш буйича зарур булган чораларни ишлаб чикиш, ахолига зарур булган хизмат курсатиш сохасини кенгайтириш ва уларни амалда куллаш хамда бозорда савдо  жойларидан хакларни тулик ундириш чораларини куриб 2015 йил якунини фойда билан чикиш тадбирларини таклифини киритди.

Мажлис раиси ушбу масала буйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Мажлис раиси кун тартибидаги еттинчи масала бўйича сўзни жамият  директори У.Исмадияровга берди. У.Исмадияров  сўзга чиқиб, жамиятни 2015 йил ишлаб чиқилган бизнес - режаси билан тўлиқ таништириб ўтди.

Жами даромадлар режаси – 1 206 218,1 минг сум,  50% ДСИга ажратма – 533 991,48 минг сум, Соф фойда – 41 740,98 минг сум

Мажлис раиси ушбу масала буйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Мажлис раиси кун тартибидаги саккизинчи масала буйича сўзни жамият бош мухосиби Р.Газиева берди.

Р.Газиева сўзга чиқиб, жамиятни 2015 йилга мўлжалланган даромадлар ва харажатлар сметаси билан таништириб ўтди ва   сметага зарур холатларда ўзгартириш киритишни Кузатув кенгашига бериш таклифини бериб, ўтди. (даромадлар ва харажатлар сметаси иловада)

Мажлис раиси ушбу масала буйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Кун тартибидаги тўққизинчи масала юзасидан мажлис раиси сўзга чиқиб, жамият директори У.Исмадияровнинг 2014 йил мобайнидаги мехнат фаолияти Тошкент шахар хокимлиги ва "Тошбозорсавдо" уюшмаси томонидан коникарли деб топилганлиги боис Кузатув кенгаши қарорига мувофиқ у билан тузилган шартномани бир йилга узайтириш таклифини бериб ўтди.

Мажлис раиси ушбу масала буйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Кун тартибидаги ўнинчи масала юзасидан жамият қимматли қоғозлар мутахассиси Я.Акбарова сўзга чиқиб, жамият акциядорлари сони  беш юздан камлиги  боис жамият низомига мувофиқ Кузатув кенгаши аъзолари 5 кишидан иборат бўлишлигини, жамият Кузатув кенгаши аъзолигига номзодлар билан бюллетенда номлари қайд этилган Кузатув кенгаши аъзоларига кумулятив тарзда  овоз беришларини эътироф этиб ўтди.

Мажлис раиси ушбу масала буйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Мажлис раиси кун тартибидаги ўн биринчи  масала юзасидан сўзни жамият қимматли қоғозлар мутахассиси Я.Акбаровага  берди.

Я.Акбарова  сўзга чиқиб, жамиятни 2015 йил учун Тафтиш комиссиясига қуйидаги номзодлар К.Шарипов, Б.Абдухоликова ва М.Нурматовалар номзодлари  қўйилганлигини билдириб,  тасдиқлаш таклифини бериб ўтди.

Мажлис раиси ушбу масала буйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Кун тартибидаги ун иккинчи масала юзасидан жамият кимматли когозлар мутахассиси Я.Акбарова сузга чикиб, мажлис катнашчиларига жамиятнинг Уставига киритилган узгартиришлар матни  лойихасини тасдиклаш таклифини бериб утди.

Мажлис раиси ушбу масала буйича бошқа савол ва таклифлар бўлмаганлиги муносабати билан акциядорлардан ўз бюллетенларига овозларини қайд этишларини сўради.

Кун тартибидаги барча масалаларини муҳокамаси тугагандан сўнг мажлис мухокамасига киритилган масалаларга  овоз бериш натижалари бўйича тайёрланган баённомани саноқ комиссия раиси М.Ахунова  ўқиб эшиттириб, қуйидаги натижалар қайд этилганлигини маълум қилди:

Кун тартиби

«Ёклайман»

«Қаршиман»

«Бетарафман»

Овоз бермаганлар

Хақикий эмаслар

1

Масала

626151

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Масала

626151

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Масала

626151

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

4

 Масала

626151

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Масала

626151

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Масала

626366

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Масала

626151

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Масала

626151

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Масала

626151

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Масала

                   

10.1

Хакимов Р

626151

                 

10.2

Каюмов Ш

0

                 

10.3

Т.Камолов

626151

                 

10.4

Сайдахмедов О

626151

                 

10.5

Халиллаев Р

0

                 

10.6.

Саримсоков А

626151

                 

10.7

Ибрагимова Г

626151

                 

11

Масала

                   

11.1

К.Шарипов

626151

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

11.2

Б.Абдухоликова

626151

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

11.3

М.Нурматова

626151

100%

0

0

           

12

Масала

626151

                 

Қарор қабул  қилади.

 1. «Наврўз дехқон бозори» АЖнинг 2014 йил учун қабул қилинган Бизнес-режасининг бажарилиши бўйича жамият директори У.Исмадияровнинг хисоботи 626151 та овоз билан тасдиқлансин  ва иш фаолияти қониқарли деб топилсин.
 2. Жамиятнинг 2014 йил молиявий – хўжалик фаолияти якуни бўйича аудитор хулосаси  (626151 та овоз билан)  тасдиқлансин.
 3. Жамиятнинг 2014 йил молиявий – хўжалик фаолияти якуни бўйича Тафтиш комиссияси хисоботи (626151  овоз билан)  тасдиқлансин.
 4. Жамиятнинг 2014 йил молиявий – хўжалик фаолияти якуни бўйича жамият баланси (626151 та овоз билан )  тасдиқлансин.
 5. Жамият Кузатув кенгашининг  2014 йилдаги фаолияти хақидаги хисоботи (626151 та овоз билан овоз билан)  тасдиқлансин  ва иш фаолияти қониқарли деб топилсин.
 6. .Жамиятнинг 2014 йил молиявий – хўжалик якуни бўйича олган даромадларни тақсимлаш (626151 овоз билан)  тасдиқлансин.
 7. Жамиятнинг 2015 йилги бизнес – режаси   (626151 овоз   билан)  тасдиқлансин.
 8. Жамиятнинг 2015 йилга мўлжалланган даромадлар ва харажатлар сметаси  (626151  овоз   билан) тасдиқлансин.

8.1.Жамиятнинг 2015 йилга мўлжалланган даромадлар ва харажатлар сметасини тасдиклаш ваколати Кузатув кенгашига берилсин.

 1. Жамиятнинг директори У.Исмадияров  билан тузилган мехнат шартномасини 1 (бир) йилга узайтириш  (626151  овоз билан) тасдиқлансин.
 2. Жамиятни Кузатув кенгаши таркиби сайлансин.

10.1.Хакимов Р. (626151 та овоз), Саримсоков А.(626151 та овоз), Т.Камoлов (626151 та овоз),Сайдахмедов О.( 626151та овоз) ва Г.Ибрагимова (626151 та овоз).

 1. Жамият Тафтиш комиссияси таркиби тасдиқлансин.

      11.1.К.Шарипов (626151)овоз, Б.Абдухаликова (626151)овоз, М.Нурматова (626151) овоз.

$112.  Жамиятнинг Уставига киритилган узгартиришлар матни (626151  овоз билан) тасдиқлансин.

$113.  Жамият директори У.Исмадияровга мазкур йигилиш қарорларини бажарилишини таъминлаш вазифаси юклатилсин.

 

Мажлис раиси                                                                     Т.Камолов

Мажлис котиби                                                                   Я.Акбарова  

Мажлис раиси кун тартибидаги унинчи масала юзасидан сўзни жамият қимматли қоғозлар мутахассиси  Я.Акбаровага берди.

            Я.Акбарова сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 27 сентябрдаги «қимматли қоғозлар бозорини янада ривожлантириш чора тадбирлари тўғрисида» ги 475-сонли қарорига мувофиқ устав жамғармасида давлат улуши 50 фоиздан ортиқ бўлган корхоналарда ташқи аудитни ўтказиш учун аудитор ташкилотини танлашда  Молия Вазирлиги ва Мулк кўмитаси томонидан белгиланган рўйхат бўйича танлов асосида қабул қилиниши боис жамият томонидан музокара олиб борган “Осиё-Аудит” МЧЖ, «Назорат-Аудит» МЧЖ, ва  “Импульс- Аудит”  МЧЖ аудиторлик компаниялари эканлиги ва улар ўз хизмат ҳақларини  “Осиё-Аудит” МЧЖ- 1 000,0 минг сум, «Назорат-Аудит» МЧЖ - 1000,0 минг сўм, ва “Импульс-Audit”   МЧЖ 1 000,0 минг сўм деб белгилаганликларини айтиб ўтди.

10. «Наврўз бозори бозори» АЖнинг 2014 йил иш фаолияти учун жамият Аудитори этиб, “Назорат - Audit” МЧЖ  аудиторлик компанияси  (626151 овоз билан) тасдиқлансин  ва хизмат хақининг энг куп микдори 1 000  000 (бир миллион) сўм деб белгилансин.

ОНЛАЙН СЎРОВНОМА

Сайтимизда канака мавзулар ёритилиши керак деб биласиз?

ОБУНА БЎЛИШ

МУРОЖААТЛАР СТАТИСТИКАСИ

2022-yil davomida kelib tushgan murojaatlar soni:
Og`zaki murojaatlar: 2
Telefon / faks orqali: 2
Korporativ web-sayt / e-mail orqali 0
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali: 0
Boshqa usullari orqali: 0
Umumiy soni: 4
Ko’rib chiqilmokda: 4
Javob yuborildi: 0

ФОЙДАЛИ МАНБАЛАР

govuz mygovuz gki rfb finans cbank depo lexuz

  

Copyright © 2014-2022 Акциядор жамияти "Navruz dehqon bozori"

Материаллардан фойдаланганда, қуйидаги ҳаволани келтириш мажбурий.

Матнда хатоликни кўрсангиз, уни белгилаб Ctrl+Enter ни босинг


100142,Тошкент шахар Мирзо Улугбек тумани ТТЗ-2 мавзеси, Буюк Ипак Йули ва Гулсанам кучалари кесишуви

(+99871) 264-50-60

 

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.