Ривожлантириш стратегияси ва бизнес режалар

 

"ТАСДИҚЛАНГАН"
"Наврўз деҳқон бозори" АЖ акциядорларининг
2017йил «21» ноябр қарори билан.

 

”Навруз деҳқон бозори”Акциядорликжамиятининг 2018 йилучун

БИЗНЕС-РЕЖАСИ

       I .Жамият туғрисида маълумот.

"Наврўз деҳқон бозори" акциядорлик жамияти Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1995 йил 12 июндаги ПО-1164-сонли фармонига, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1995 йил 15 июндаги 221-сонли ва Тошкент шаҳар Мирзо Улугбек тумани Хокимининг 1996 йил 06 майдаги №668/1-хк-сонли қарорларига мувофиқ ташкил топган.

Манзили: Тошкент шаҳар-100002, Мирзо Улугбек тумани, ТТЗ-2 мавзеси, "Ширин" шаҳобчаси.

Жамиятнинг асосий фаолияти: Аҳолига савдо ва хизмат кўрсатиш.

"Наврўз деҳқон бозори" акциядорлик жамияти "Тошбозорсавдо" уюшмаси тизимидаги жамиятлардан бири ҳисобланади.

Жамият таркибида 7 та шахобча бор: "Ширин", "Қора-Су," "Наврўз", "Ялонгоч", "Бўз", "Авайхон", "Улуғбек".

"Наврўз деҳқон бозори" акциядорлик жамияти ҳозирги кунда 3,23 гектар ер майдонига эга.

"Наврўз деҳқон бозори" акциядорлик жамиятда 1512 савдо уринлари бор булиб, Шундан:

"Ширин" шаҳобчасида-592 савдо ўрни; "Кора-у"шаҳобчасида-150савдо ўрни; "Наврўз" шаҳобчасида-206 савдо ўрни; "Ялонгоч"шаҳобчасида-238 савдо ўрни; "Бўз" шаҳобчасида-283 савдо ўрни; "Авайхон"шаҳобчасида-38 савдо ўрни; "Улугбек" шаҳобчасида- 5 савдо  ўрни;

Жамиятда ҳозирги кунда 52 нафар ишчи ходим меҳнат килиб келмокда.

Жамият таркибидаги шахобчалар Тошкент шаҳар Мирзо Улуғбек тумани буйлаб жойлашган бўлиб, бошқа бозорлардан фарқи бозорга кириш учун фойдаланилмайди. Бозорлар шаҳарнинг Мирзо Улуғбек тумани аҳолисига ҳамда Тошкент шаҳарига ташриф буюрган Тошкент вилояти аҳолисига хизмат кўрсатади.

Жамиятда бозорларга кириб келаётган озиқ-овқат, қишлок хўжалик махсулотларини лаборатория кўригидан ўтказиш учун лаботория, Давлат солиқ инспекцияси мавжуд.

Жамият шаҳримиздаги меҳрибонлик уйларига ва ҳар-ҳил жамиятларга мурувват ёрдамлари кўрсатиб келмоқда.

     2.Жамиятнинг иш фаолияти.

-Аҳолига савдо ва хизмат кўрсатиш;

-Ўзбекистон Республикаси қонунларига биноан ташқи иқтисодий фаолият кўрсатиш;

-Тижорат-коммерция   дорихона,   савдо-ҳарид   корхоналари, умумий овқатланиш шаҳобчаларини очиш;

-Умумий овқатланиш соҳасида хизмат турларини кўпайтириш, ресторан,

кафе, барлар очиш, миллий ва европа таомларини тайёрлаб сотиш, салқин

ичимликлар, қандолат, нон ва нон махсулотлари тайёрлаш;

-Маиший хизмат кўрсатиш шаҳобчаларини ташкил қилиш;

-Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2012 йил 28 августдаги

253-сонли қарор талабларини бажариш борасида бозор ҳудудлари янги гўшт

ва балиқ павильонларини таъмирлаш;

   3. Муассислар.

-Тошкент шаҳар Ҳокимияти- 625 500 минг сўм-96,23% акциялар эгаси.

       4.Жамиятнинг низом фонды.

"Наврўз деҳқон бозори" акциядорлик жамияти Низом фонди 1 226 472 дона акция ёки 1 226 472 ООО сўмни ташкил этади. Номинал 1 000 сўм.

Шундан:

-Тошкент шаҳар Ҳокимияти- 625 500 000 сўм,51%; -Эркин савдо- 600 972 сўм,49%.

5. Акциядорлик жамитининг бошкарув ва ижро тузилмаси.

Юқори бошқарўв органи акциядорларнинг Умумий мажлиси булиб, унинг ваколатига:

-Жамият уставига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш ёки жамиятнинг янги тахрирдаги уставини тасдиқлаш;

-Жамиятни қайта ташкил этиш;

-Жамиятни тугатиш, тугатиш комиссиясини тайинлаш, ҳамда оралиқ ва якуний тугатиш балансларини тасдиқлаш;

-Жамият   кузатув   кенгашининг   миқдор   таркибини   белгилаш, ўнинг аъзоларини сайлаш ва ўларнинг ваколатлари муддатидан илгари тўхтатиш;

-Эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдорини белгилаш;

-Жамиятнинг устав низомини кўпайтириш;

-Жамиятининг устав низомини камайтириш;

-Уз акцияларини қайтариб сотиб олиш;

-Жамият   тафтиш   комиссиясининг   аъзоларини   сайлаш   ва уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тўхтатиш;

-Жамиятнинг аудиторни тасдиқлаш;

-Жамиятнннг йиллик ҳисоботларини бухгалтерия баланслари, фойда ва зарарлари ҳисоб варағини тасдиқлаш;

-Акцияларга   айирбошланадиган   қимматли   қоғозларни   сотиб олишда акциядорнинг имтиёзли ҳуқуқини қўлламаслик тўғрисида;

-Акцияларни майдалаш ва йириклаштириш.

       6. Асосий хукуций -меъёрий вашей.

   Ўзбекистан Республикасининг "Бир марталик жой ҳақларини ўндириш ҳақида" ги 1992 йил қонуни;

   Ўзбекистон Республикасининг "Патта туғрисида"ги 1993 йил 9 декабрдаги 407-сонли қонуни;

   Ўзбекистон Республикасининг Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш туғрисида 1996 йил 26 апрел 223-1-сонли қонуни.

     Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг "Ўзбекистон Республикаси ҳудудига товарлар олиб келинишини тартибга солиш туғрисида" ги 2002 йил 6 майдаги 154-сонли қарори;

     "Юридик ва жисмоний шаҳсларни қайта руйхатдан ўтказишни ҳамда ўлар томонидан савдо фаолиятини амалга оширилишини тартибга солиш чора-тадбирлари туғрисида"ги 2002 йил 26 ноябрдаги 407-сонли қарори;

     "Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётида хусусий секторнинг аҳамияти ва улушини тўбдан ошириш чора-тадбирлари туғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2003 йил 28 январдаги 3202-Фармони;

"Тижорат фаолияти yqyH мулжалланган товарларни олиб келувчи жисмоний шахсларни руйхатдан утказишни тартибга солиш чора-тадбирлари тугрисида"ги 2004 йил 12 августдаги 387-сонли карори;

     "Тижорат фаолияти учун мўлжалланган товарларни олиб келувчи юридик шаҳс бўлмаган якка тартибдаги тадбиркорларни давлат руйхатидан ўтказиш, ҳисобга қўйиш ва импорт операциялари субъектларининг ҳисобга олиш карталарини бериш тартиби туғрисида" ги низомни тасдиқлаш ҳақидаги 2004 йил 2 сентябрдаги 413-сонли қарори;

       Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Кимматли когозлар бозорини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тугрисида"ги 2006 йил 27 сентябрдаги қарори;

“ Наврўз деҳқон бозори” АЖ ни нг 2017 йил декабр ойи учун даромадлар ва ҳаражатлар сметасининг ам алда бажарилиши

                                                                                                                     (минг сўм )

Курсаткичлар

ДЕКАБРЬ

Иил бошидан

 

Режа

Амалда

Фарки

Режа

Амалда

Фарки

Даромадлар*

           

Жой хак,и

71 670,90

94 640,20

22 969,30

956 667,70

1 054 963,40

98 295,70

Хизмат хаки

21 702,40

21 486,80

-215,60

258 645,40

256 557,60

-2 087,80

в т.ч. Автотухташ даромади

9 200,00

9 100,00

-100,00

112 996,30

111 512,10

-1 484,20

СХК товарайланиши

           

СХК даромади

           

Ижара хаки

26 612,30

24 141,69

-2 470,61

321 591,40

353 108,41

31 517,01

инфратсруктура

5 080,00

7 608,80

2 528,80

73 547,00

146 318,74

72 771,74

Коммунал хизматлар

           

Банк фоизи даромади

           

Дивиденд

           

Акция сотилишидан

           

Бошка даромадлар

           

Жами даромадлар (1+2+6+7)

125 065,60

147 877,49

22 811,89

1 610 451,50

1 810 948,15

200 496,65

Мажбурий ажратмалар

           

1,6% пенсия жамгармаси

2 001,05

2 366,04

364,99

25 767,22

28 975,17

3 207,95

1,4% йул солиги

1 750,92

2 070,28

319,37

22 546,32

25 353,27

2 806,95

0,5% мактаб фонди

625,33

739,39

114,06

8 052,26

9 054,75

1 002,49

Жами ажратмалар(15+1б+17)

4 377,30

5175,71

798,42

56 365,80

63 383,19

7 017,39

Жами даромадлар колдиги

(13-18)

120 688,30

142 701,78

22 013,47

1 554 085,70

1 747 564,96

193 479,26

Мажбурий соликлар

           

50% ДСИ ажратма

19/2

60 344,15

71 350,89

11 006,74

764 304,85

859 989,30

95 684,45

Аъзолик бадали

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Автотухташ соли™

0,00

0,00

0,00

26 959,50

19 772,90

-7 186,60

Жами харажатлар

60 344,15

71 350,89

11 006,74

791 264,35

879 762,20

88 497,85

Да ромад колдиги

60 344,15

71 350,89

11 006,74

762 821,35

867 802,76

104 981,41

Жорий харажатлар

           

Иш хаки

27 308,50

31 700,70

4 392,20

352 468,00

396 646,37

44 178,37

25% туловлар

6 827,13

7 925,18

1 098,05

88 117,00

98 818,83

10 701,83

Сув ва канализация

1 833,00

1 000,00

-833,00

28 098,00

9 794,00

-18 304,00

Электр куввати

605,00

2 000,00

1 395,00

24 105,00

22 700,00

-1 405,00

Лрофилактик дезинфекция

0,00

200,00

200,00

1 550,00

2 050,00

500,00

Газ

           

Махсустранс

0,00

1 200,00

1 200,00

27 000,00

13 200,00

-13 800,00

Транспорт харажатлари

           

Иссиклик энергияси

           

Телефон, телеграф

105,00

100,00

-5,00

885,00

1 192,50

307,50

             

Муниципал милиция булими

           

Кечиктирилган харажатлар

           

Ас.восита эскириши

5 328,00

4 815,40

-512,60

63 768,00

61 890,90

-1 877.10

Банк фоизи хизмати

1 500,00

1 054,10

-445,90

16 300,00

14 999,10

-1 300,90

% за Кредит

       

0,00

0,00

Бошка харажатлар

5 733,20

38^§§j5

.... 33 139,90

57 223,60

66 708,69

9 485,09

Жами харажатлар

49 239,83

88 868,48

39 6^85

659 514,60

688 000,39

28 485,79

Соффойда (25-44)

11 104,3

17,517,6

 

103 306,7

179 802,4

 

Зарар

   

-28 621М

   

76 495,62

Рентабеллик даражаси

8,9

-11,8

 

6,4

9,9

 

                                                                            

                                                                                                “Тасдиқлайман”

“Наврўз деҳқон бозори” АЖ

Умумий йиғилиш раиси

“___”_______”2018 йил

Курсаткичлар

1 чорак

2 чорак

3 чорак

4 чорак

йил

 

Даромадлар*

         

1.

Жой хаки

197 619,5

280 669,0

292 832,0

253 843,0

1 024 963.5

2.

Хизмат хаки

59 001,6

64 446,0

67 371,0

60 752,0

251 570.6

ш.ж

Автотухташ даромади

27 6'J0,0

27 600,0

27 600,0

27 600,0

110 400.0

 

СХК товарайланиши

         

3

СХК даромади

       

-

4.

Ижара хаки

77 620,8

89 366,0

96 471,0

89 651,0

353 108.8

5.

Инфратузилма даромади

14 751,0

15 851,0

15 851,0

15 851,0

62 304.0

6.

Коммунал хизматлар

-

       
 

Банк фоизи даромади

-

       

8.

Дивиденд

-

       

9.

Дуконлар сотилишидан даромад

         

10.

Бошка даромадлар

         
 

Жами даромадлар

348 992,9

450 332,0

472 525,0

420 097,0

1 691 946,9

 

Мажбурий ажратмалар

         

1.

3.2%-ягонатулов давлат максадли жамгармалари

11 167,8

14 410,6

15 120,8

13 443.1

54 142.3

 

Жами ажратмалар

11 167,8

14 410,6

15 120,8

13 443,1

54 142.3

 

Жами даромадлар колдиги

337 825,1

435 921,4

457 404,2

406 653,9

1 637 804.6

 

Мажбурий соликлар

         

I.

50% ДСИ ажратма

168 912,6

217 960,7

228 702,1

203 326,9

818 902.3

2

Аъзолик бадали

         

3.

Автотухташ солиги

       

-

 

Жами харажатлар

168 912,6

217 960,7

228 702,1

203 326,9

818 902.3

 

Даромад колдиги

168 912,6

217 960,7

228 702,1

203 326,9

818 902.3

 

Жорий харажатлар

         

1.

Иш хаки

100 000,0

108 000,0

108 000,0

108 000,0

424 000.0

 

25% туловлар

25 000.0

27 000.0

27 000,0

27 000,0

106 000.0

3.

Сув ва канализация

1 000,0

6 000,0

8 000,0

6 000,0

21 000.0

4.

Электр куввати

6 000.0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

33 000.0

5.

Профилактик дезинфекция булими

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

6 000.0

6.

Газ

-

       

7.

Махсустранс

3 000,0

4 500,0

4 500.0

4 500,0

16 500.0

8.

Транспорт ҳаражатлари

       

-

9.

Иссиқлик энергияси

         

10.

Телефон, телеграф

300,0

300,0

300,0

300,0

1200.0

11.

Муниципал милиция бўлими

         

12.

Жорий таъмирлаш

         

13.

Кечиктирилган ҳаражатлар

         

   Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Иктисодиёт реал сектори корхоналарининг молиявий барқарорлигини янада ошириш чора-тадбирлари туғрисида"ги 2008 йил 18 ноябрдаги ПФ-4053-сонли Фармони;

   Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Деҳқон бозорлари ва савдо комплекслари фаолиятини ташкил қилишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари туғрисида"ги 2010 йил 26 апрелдаги ПК-1326-сонли қарори;

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2012 йил 28 августдаги 253-сонли қарори.

Жамиятимиз 2018 йил молиявий - хўжалик фаолияти учун 90 602,3 минг сўм соф фойда режалаштирмоқда.

 

МУРОЖААТЛАР СТАТИСТИКАСИ

2022-yil davomida kelib tushgan murojaatlar soni:
Og`zaki murojaatlar: 2
Telefon / faks orqali: 2
Korporativ web-sayt / e-mail orqali 0
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali: 0
Boshqa usullari orqali: 0
Umumiy soni: 4
Ko’rib chiqilmokda: 4
Javob yuborildi: 0

ФОЙДАЛИ МАНБАЛАР

govuz mygovuz gki rfb finans cbank depo lexuz

  

Copyright © 2014-2022 Акциядор жамияти "Navruz dehqon bozori"

Материаллардан фойдаланганда, қуйидаги ҳаволани келтириш мажбурий.

Матнда хатоликни кўрсангиз, уни белгилаб Ctrl+Enter ни босинг


100142,Тошкент шахар Мирзо Улугбек тумани ТТЗ-2 мавзеси, Буюк Ипак Йули ва Гулсанам кучалари кесишуви

(+99871) 264-50-60

 

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.